Wymagania dla podłoża betonowego pod posadzki epoksydowe

 • Wierzchnia warstwa mleczka cementowego musi być usunięta .
 • Odchylenie od projektowanej rzędnej na całej długości i szerokości: max 5 mm
 • Wilgotność wagowa betonu: max 5%
 • Powierzchniowa wytrzymałość na odrywanie: min 1,5 MPA
 • Podłoża betonowe posadowione na gruncie muszą posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową .
 • Podłoże betonowe należy wykonać zgodnie z PN – 62/B-06250 oraz PN62/B10144 lub zgodnie z innymi szczegółowo określonymi w dokumentacji wymaganiami.
 • Grubość podłoża betonowego, rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości przewidywanych obciążeń.
 • Klasa betonu: min.B25
 • Okres dojrzewania betonu: min.28 dni
 • Równość powierzchni w dowolnym: max odchyl.+2/1m miejscu na odcinku łaty 2 m: max prześwit 5 mm/2m
 • Wymagane spadki posadzki powinny być ukształtowane w podłożu betonowym.
 • Podłoże betonowe powinno być jednorodne, bez rys, spękań i ubytków, pył i luźne nie związane fragmenty muszą być usunięte.

Warunki wykonywania posadzek epoksydowych

 1. Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki muszą być wydzielone i zabezpieczone przed ogólnym dostępem .
 2. Posadzki epoksydowe należy wykonać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, wykończeniowych i instalacyjnych
 3. Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15 ˚ C.
 4. Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić + 15 ˚ C.
 5. Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70 %.
 6. Pomieszczenie musi być wentylowane ( grawitacyjnie lub mechanicznie ).

Nasi Partnerzy